Regels en richtlijnen

In uitingen van de school kan foto- en/of videomateriaal van leerlingen worden gebruikt. Bij het gebruik van foto- en videomateriaal handelen wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Het Martinuscollege hanteert een gedragscode voor medewerkers, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s).  

Ouders hebben recht op informatie over alle relevante zaken die hun kind (tot 18 jaar) en de schoolorganisatie betreffen; bijv. rapporten, nieuwsbrieven, de schoolgids en informatie over ouderavonden.  De school moet deze informatie aan de ouders geven, ook als zij gescheiden zijn en ook als een ouder niet het ouderlijk gezag heeft over de kinderen. 

Het Martinuscollege is een lerende en zichzelf ontwikkelende organisatie. Hierbinnen is een goede communicatie tussen alle betrokkenen een voorwaarde om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. Met de integriteitscode willen we een proces op gang brengen van bewustwording en dialoog.

Klachten lossen wij graag in goed overleg op. De procedure die wij hiervoor hanteren, is beschreven in de klachtenregeling. 

In de Code Goed Onderwijsbestuur in het Voortgezet Onderwijs is vastgelegd dat het bestuur moet beschikken over een klokkenluidersregeling.

Het leerlingenstatuut legt de rechten en plichten vast van leerlingen bij het Martinuscollege. 

Als wij op school het vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

In het pestprotocol van de school vindt u een beschrijving van signalen van pestgedrag, activiteiten om pestgedrag te voorkomen en de aanpak van pesten. 

Het privacyreglement verwerking persoonsgegevens heeft o.a. tot doel de rechten van betrokkenen (medewerkers, leerlingen, ouders, bezoekers of andere relatie van de school) te waarborgen en het misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan. Het reglement is hieronder te downloaden.