Als ouder/verzorger of kritische leerling wil je natuurlijk graag weten hoe het Martinuscollege scoort op kwaliteit van het onderwijs. Want een gezellige, veilige en gezonde school is belangrijk, maar er moeten ook goede resultaten worden behaald. Naast resultaten in de vorm van een kwalificatie voor een vervolgopleiding, vinden wij het op het Martinuscollege ook belangrijk dat leerlingen zich bij ons op school evenwichtig kunnen ontwikkelen, hun talenten kunnen ontdekken en worden opgeleid tot wereldburger. 
 

Hoe scoort het Martinuscollege?

Hieronder vind je meer informatie over de cijfermatige resultaten van ons onderwijs aan de hand van vier indicatoren die de Inspectie van het Onderwijs hanteert. Bij alle indicatoren wordt uitgegaan van een gemiddeld rendement over drie schooljaren. 

Onderwijspositie ten opzichte van advies basisschool
Over de afgelopen drie jaar volgden gemiddeld 21,46% van de leerlingen in leerjaar 3 op het Martinuscollege onderwijs dat boven het advies van de basisschool lag. De landelijke norm is -7%. Het Martinuscollege zit hier dus ruim boven.

Onderbouwsnelheid
Deze indicator is bedoeld om te bepalen hoeveel leerlingen onvertraagd overgaan van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3. Het driejaarsgemiddelde van het Martinuscollege is 95,06% en ligt iets onder de landelijke norm van 95,46%.

Bovenbouwsucces
Voor deze indicator wordt van iedere leerling bepaald of hij/zij het betreffende leerjaar in de bovenbouw - dus vanaf leerjaar 3 - al dan niet succesvol afrondt. Op hoofdlijnen is een succesvolle afronding slagen voor het examen, overgaan naar een volgend leerjaar van dezelfde onderwijssoort en opstromen naar een hogere onderwijssoort in hetzelfde of een hoger leerjaar. Bij alle opleidingen, m.u.v. vmbo kader, scoort het Martinuscollege voldoende en liggen de percentages ruim boven de norm.

Examencijfers
Bij deze indicator gaat het over het gemiddeld cijfer van het centraal examen van alle vakken in een onderwijssoort. Alle vakken met een centraal examencijfer die meetellen bij de uitslagbepaling, doen mee. Ook de beroepsgerichte vakken tellen mee bij de bepaling van het gemiddelde. Bij alle opleidingen, m.u.v. van bij de havo (score 6,21 t.o.v. de norm 6,26), scoort het Martinuscollege boven de norm. 

In onderstaande video wordt uitgelegd hoe de onderwijsresultaten berekend worden. Onderwijstijd

Onderwijstijd is de door de school geplande onderwijstijd plus de extra tijd door activiteiten (bijv. excursies of werkweken) minus de lesuitval.

Onderwijsactiviteiten moeten van de Onderwijsinspectie aan de volgende eisen voldoen om te kunnen meetellen als onderwijstijd:

  • het onderwijs moet onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van daartoe bekwaam onderwijspersoneel worden uitgevoerd; 
  • het onderwijs moet deel uitmaken van het door de school geplande en voor de leerlingen verplichte onderwijsprogramma;
  • het onderwijs moet door een inspirerend en uitdagend karakter bijdragen aan een zinvolle invulling van de totale studielast van leerlingen.

Elke leerling kan tijdens de hele opleiding op het Martinuscollege een programma volgen van ten minste 3700 klokuren (vmbo), 4700 klokuren (havo), 5700 klokuren (vwo). Onder onderwijsactiviteiten vallen onder andere reguliere lessen op school, excursies naar musea of culturele instellingen, werkweken, examentraining, bijeenkomsten voor het kiezen van een vervolgopleiding. 

Meer (cijfermatige) informatie

Wilt u meer (cijfermatige) informatie over het Martinuscollege? Kijkt u dan op de website scholenopdekaart. Deze website geeft u een genuanceerd, compleet en actueel beeld van de school in het algemeen, de resultaten, het onderwijsbeleid, de kwaliteit en de bedrijfsvoering. De informatie op genoemde website is afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en het Martinuscollege.