Het Martinuscollege vindt het belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen op school. Niet alleen omdat dit op zich al belangrijk is, maar ook omdat dit een voorwaarde is om goed te kunnen leren. Daarom spant iedereen zich in om het Martinuscollege een veilige school te laten zijn.


Positive Behavior Support

high fiveOp het Martinuscollege werken wij volgens de methode Positive Behavior Support (PBS). PBS is een schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. 

Zinloos geweld

Gedragscode

De gedragscode die op het Martinuscollege van toepassing is, biedt een kader voor een goed, veilig en stimulerend werk- en leerklimaat binnen het Martinuscollege, vrij van discriminatie, ongewenste intimiteiten, agressie en geweld. Deze gedragscode wordt in de mentorlessen met leerlingen besproken.

 

Pesten wordt niet geaccepteerd

Een goede sfeer in de klas en op school vinden wij belangrijk. Daarom besteden wij veel aandacht aan de opvang van nieuwe leerlingen. Verhoudingen tussen leerlingen onderling kunnen soms verstoord worden door pesten. De leerlingen weten dat pesten op de school niet geaccepteerd wordt. Hier wordt dan ook duidelijk tegen opgetreden. 

"Wat is de grens tussen pesten en plagen? Daar hebben wij het in de klas over tijdens de mentorles" - Tim uit mavo 2

 

Pestprotocol

In ons pestprotocol staat een beschrijving van signalen van pestgedrag, activiteiten om pestgedrag te voorkomen en de aanpak van pesten.
Pestprotocol

Anti-pestcoördinatoren

De anti-pestcoördinatoren op het Martinuscollege zijn:
mevrouw Mimi Janssen  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
de heer Iwan Ottens Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Convenant veilige school

Alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs, samen met de de zeven Westfriese gemeenten, de politie, het openbaar ministerie, stichting Halt en stichting Netwerk hebben het Convenant Veilige School ondertekend. Dit convenant heeft tot doel gezamenlijk de fysieke en sociale veiligheid in en om scholen in West-Friesland te bevorderen, zodat leerlingen en personeel zich vertrouwd voelen en veilig voelen in een omgeving waarin men elkaar respecteert en waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien.

Op iedere school is een contactpersoon inzake veiligheid en één of meer vertrouwenspersonen aangesteld. Aan het convenant hangt ook een Handelingsprotocol Veilige School waarin allerlei afspraken zijn gemaakt over hoe te handelen als er op school crimineel gedrag wordt aangetroffen. Te denken valt aan vandalisme, diefstal, (seksuele) intimidatie, bedreiging, mishandeling en discriminatie. Het Handelingsprotocol geeft ook richtlijnen hoe om te gaan met extreme uitingen door leerlingen en personeel en over het gebruik en/of bezit van alcohol, drugs, wapens en vuurwerk in en om de school, zodat alle scholen daarin eenduidig handelen. Bij het plegen van een strafbaar feit, wordt altijd melding c.q. aangifte gedaan in de geest van dit Handelingsprotocol. Bij het vermoeden van crimineel gedrag kan contact gelegd worden met de politie.  
In gezamenlijkheid worden diverse projecten georganiseerd, zoals fiets- en bromfietscontroles, surveillance op en rondom school en kluisjescontroles. Daarnaast heeft iedere school een protocol tegen (digi-)pesten. Bij vermoeden of de constatering van een bedreiging van de veiligheid in en om de school, dan wel het voorkomen van crimineel gedrag van leerlingen en niet-leerlingen in en om de school, doet de school in alle gevallen melding bij de politie en voert zo nodig overleg over de te nemen maatregelen.