Ouders hebben recht op informatie over alle relevante zaken die hun kind (tot 18 jaar) en de schoolorganisatie betreffen; bijv. rapporten, nieuwsbrieven, de schoolgids en informatie over ouderavonden.  De school moet deze informatie aan de ouders geven, ook als zij gescheiden zijn en ook als een ouder niet het ouderlijk gezag heeft over de kinderen.


Recht op informatie voor ouder zonder ouderlijk gezag

Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft recht op dezelfde informatie als een ouder met het ouderlijk gezag. De ouder zonder ouderlijk gezag moet hier echter zelf om vragen.

Geen of beperkte informatieplicht

De school hoeft geen informatie te geven als een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt.

Informatie voor verzorger/stiefouder

Uitgangspunt is dat in beginsel alleen de ouders recht hebben op informatie over het kind en dat alleen zij het recht hebben om beslissingen te nemen over hun kind. Derden (zoals een stiefouder/pleegouder/nieuwe partner) hebben niet het recht om beslissingen te nemen, maar mogen, als aangetoond kan worden dat zij verzorger zijn of wanneer beide ouders (met gezag) hiervoor toestemming verlenen, wel informatie ontvangen over het kind.

Informatie delen met verzorger zonder toestemming beide ouders

Informatie over het kind delen met derden zonder toestemming van beide ouders (met gezag) mag dus uitsluitend, als de derde aantoonbaar verzorger van het kind is. We delen dan informatie op grond van een:

  • gerechtvaardigd belang; informatie van school is nodig om de zorg voor het kind goed te kunnen vormgeven;
  • of een wettelijke verplichting; in art. 23b van de Wet primair onderwijs (WVO) is bijv. opgenomen dat het bevoegd gezag over de vorderingen van de leerlingen rapporteert aan hun ouders, voogden of verzorgers. Op basis hiervan mag je als school een nieuwe partner (als deze gezien kan worden als verzorger van de leerling)  informeren over de vorderingen van de leerling.

Als het kind op hetzelfde adres woont als de derde, kan worden aangetoond dat de derde ook verzorger is van het kind.