Onder sponsoring verstaan wij het ontvangen van geld, goederen of diensten in ruil voor een verhoudingsgewijs geringe tegenprestatie.


Het Martinuscollege staat niet afwijzend tegenover sponsoring, zolang de sponsoring voldoet aan een aantal afspraken. Het Martinuscollege voert geen actief acquisitiebeleid ten aanzien van sponsorgelden, maar zal geen aanbiedingen afslaan of voor de hand liggende sponsoring mijden.

Afspraken

 • De samenwerking met de sponsor mag de ontwikkeling van kinderen niet schaden
 • Sponsoring mag de onderwijsinhoud niet beïnvloeden en de uitvoering van de kernactiviteiten van de school mag hier hiervan niet afhankelijk worden
 • In lesmaterialen mag geen reclame voorkomen, ook niet impliciet. De objectiviteit en betrouwbaarheid van de school mag niet in het geding zijn
 • Sponsoring mag niet misleidend zijn en mag niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid van leerlingen
 • Sponsoring moet een gezonde leefstijl aanmoedigen
 • Bij de aanschaf van (computer-)apparatuur mag het niet zo zijn dat een aanvullende afname van bijvoorbeeld software van de sponsor verplicht is, of dat het gebruik van software van een ander bedrijf dan de sponsor wordt verboden
 • De mogelijkheden om leerlingen op stage te laten gaan, mogen er niet toe leiden dat de school een andere afweging maakt ten aanzien van mogelijke sponsorovereenkomsten, dan die zonder die stages

 

Verantwoording

De verantwoording ten aanzien van de uitgangspunten en afspraken voor sponsorbeleid is als volgt vastgelegd:

 • Grote sponsoractiviteiten (meer dan € 10.000,-)

Grote sponsoractiviteiten worden altijd besproken met het College van Bestuur. Deze activiteiten worden gemeld bij de medezeggenschapsraad om vervolgens daar te worden getoetst aan de criteria die gelden voor sponsoring.

 • Kleine sponsoractiviteiten (met contractuele verplichting)

Deze activiteiten worden altijd besproken met het College van Bestuur. Eventuele verplichtingen worden alleen aangegaan door het College van Bestuur.

 • Kleine sponsoractiviteiten (zonder contractuele verplichting)

Deze activiteiten worden altijd besproken met de directie, deze neemt hierin het besluit. Het kan gaan om sponsoractiviteiten van langere duur zoals bijvoorbeeld het sponsoren van sportkleding, het ophangen van publicatieborden met reclame of om sponsoractiviteiten met een kortdurend of eenmalig karakter.

 • Incidentele sponsoractiviteiten van kleine omvang door leerlingen

Over deze activiteiten wordt vooraf overleg gevoerd met en instemming verkregen van de (sector)directeur. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het gedeeltelijk sponsoren van leerlingfeesten of het sponsoren van een jaarboek. Achteraf leggen de leerlingen verantwoording af aan de sectordirecteur.

 

De sponsorregeling is vastgelegd door het College van Bestuur op 7 oktober 2010