Het verzuimbeleid van het Martinuscollege is erop gericht het verzuim van leerlingen te voorkomen of tot een minimum te beperken. Preventie is erg belangrijk in onze aanpak van verzuim.


Het Martinuscollege heeft een verzuimprotocol waarin staat beschreven hoe de school omgaat met verzuim. Dit draagt bij aan een eenduidige aanpak van het verzuim. Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim, is er snel contact met de ouder(s)/verzorger(s) en volgen er maatregelen. De verzuimcoördinator is hierbij van grote waarde.

 

Verzuimcoördinator

De verzuimcoördinator benadert ouders,  registreert en handelt verzuim administratief af. Daarnaast heeft de verzuimcoördinator  een ondersteunende taak naar mentoren, ondersteuningscoördinatoren en teamleiders.

Verzuimprotocol