Het Martinuscollege hanteert een gedragscode voor medewerkers, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s).

Goed, veilig en stimulerend werk- en leerklimaat

De gedragscode biedt een kader voor een goed, veilig en stimulerend werk- en leerklimaat binnen het Martinuscollege, vrij van discriminatie, ongewenste intimiteiten, agressie en geweld. Deze nieuwe gedragscode sluit aan bij Positive Behavior Support (PBS), waarbij het gaat om het versterken van gewenst gedrag, en bij reeds eerder vastgestelde documenten als het pestprotocol en sociale media protocol.

In de mentorles

De mentoren bespreken de gedragscode in de mentorles met de leerlingen bespreken.
Gedragscode